Personal Pages

Gennady A. Leonov, dean of the faculty, professor

In the memory of prof. Leonid V. Kantorovich

Professors
Barantsev Rem G. Krivulin Nikolai K. Morozov Nikita F. Romanovsky Joseph V.
Gelig A.Kh. Kuz'min Alexander Narbut Michail Safonov Vladimir
Granichin Oleg N. Lifshits Mikhail Nikitin Yakov Suchkov Yuri A.
Ermakov Sergei M. Malozemov Vassili N. Petrov Yuri V. Terehov Andrey N.
Kossovski Nikolai K. Martynenko Boris K. Pilyugin Sergei Yu. Tseytin Gregory S.
Vladimir N.Fomin. 1937-2000

Lecturers & Scientists
Fedorovsky George Khristinich V.B. Semenov Boris N.
Gusev Sergei V. Kuznetsov Nikolay V. Soloviev Igor
Kalnitsky Vyacheslav Masharsky Sergey Sud'enkov Juri V.
Khrabrov Alexander I. Pepelyshev A.N. Utkin Alexander A.